พล.ต.อังกูร  รอดสวัสดิ์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕


พล.ต.ณรงค์  มหาคุณ
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙


พล.ต.ปรีชา  สิโรดม
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐


พล.ต.ภณ  วนากมล
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑พล.ต.ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕


พล.ต.สังคม  จันทรธรรม
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗


พล.ต.เลอพงศ์  ศรีสรรพางค์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐พล.ต.วรากร  เพิ่มพูล
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒พล.ต.ธานี  พูนสวัสดิ์
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖พล.ต.ทรงพล  ทองจีน
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

พล.ต.พิศาล นาคผจญ
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
ผบ.พล.พัฒนา ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน